Privacystatement

Versie: 10-12-2021

 

Legal Skill Academy (Law District B.V.)

Legal Skill Academy is onderdeel van Law District B.V. (“Law District”). LAw District respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Law District verwerkt.

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie

Law District verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Voor evaluatie van onze dienstverlening schakelt Law District veelal een derde partij in. U als betrokkene maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten. Ook kunt u zich via de website www.legalskillacademy.nl (hierna: de “Website”) aanmelden voor het ontvangen van een nieuwsbrief of andere vormen van communicatie-uitingen van Law District.

Doel verwerking persoonsgegevens

Law District verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

 • Verkoop van online juridische cursussen
 • Verwerken van betalingen 
 • Marketing- en communicatie-activiteiten (zoals het versturen van een nieuwsbrief)
 • Het verkrijgen van anonieme website-statistieken (zoals bezoekersaantallen)

Welke persoonsgegevens worden verwerkt

Law District verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Geslacht
 • (Mobiele) telefoonnummer
 • (Zakelijk) e-mailadres
 • (Zakelijk) adres
 • Cursusgegevens (indien toepasselijk)
 • Financiële gegevens (bankrekeningnummer, facturatiegegevens, betalingshistorie)

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Law District omdat deze door u als betrokkene zijn verstrekt, of in het kader van de aankoop van online cursussen zijn verkregen.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Law District verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • uitvoering van een overeenkomst
 • verkregen toestemming van betrokkene(n), in welk geval u uw toestemming op elk gewenst moment kunt intrekken

Bewaartermijn

In overeenstemming met de AVG, bewaart Law District de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij verzameld of verwerkt worden. De bewaartermijn van cliëntendossiers en de gegevens omtrent de online trainingen bedraagt in principe 7 jaar na de laatste communicatie of afronding van een (online) training, tenzij dit op grond van de wet of in geval van (bijvoorbeeld) een (potentieel) conflict langer dient te worden bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

Law District deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan een IT-leverancier (online cursusplatform Kajabi). Met de derde partij die namens en in opdracht van Law District uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. 

Daarnaast kan Law District persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Beveiliging persoonsgegevens

Law District hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Law District gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Law District in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Uw rechten

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen een maand na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:

Law District B.V. / Legal Skill Academy

p/a TNW West

Koningin Wilhelminaplein 1

1062 HG Amsterdam

E-mail: [email protected]

Telefoon: +31645458890

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Law District aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Law District neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Gebruik social media

Op de Website zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Linkedin of Instagram. Law District houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Statistieken en cookies

De Websites van Law District maken gebruik van contactformulieren en van bepaalde cookies. Dit zijn cookies (kleine tekstbestanden) die op uw computer worden geplaatst, waarin bepaalde gegevens worden vastgelegd - zoals een website die u bezoekt - om gebruikersstatistieken te bepalen. Als u de Website bezoekt, ziet u een banner onder de Website, waarin het gebruik van cookies wordt onthuld.

Meer informatie over de specifieke cookies die op de Websites worden gebruikt kunt u hier vinden:

De volgende cookies worden gebruikt op de Website legalskillacademy.nl (het online cursusplatform Kajabi wordt hiervoor gebruikt):

Cookie

Name

Purpose

_kjb_session

Kajabi session cookie

Houdt de actieve inlogsessie bij, zodat je niet opnieuw hoeft in te loggen

kjba

Kajabi affiliate token

Houdt bij via welke ‘affiliate’ u een aankoop heeft gedaan

_abv

Admin bar hidden

Houdt bij of de gebruiker de ‘admin previewing bar’ wil verbergen.

Andere (persoons)gegevens worden door Law District alleen verzameld via het contactformulier op de Website, of via andere middelen zoals telefonisch, per post, e-mail of persoonlijk.

Vragen of opmerkingen?

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met mr. I Chu Chao ([email protected]). Indien uw verzoek niet op de juiste wijze is behandeld, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.